Świadczymy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.


Opracowania wykonujemy w formie operatów szacunkowych na podstawie przepisów prawa wynikających z aktów prawnych obowiązujących dla obszaru rzeczoznawstwa majątkowego. Nasi rzeczoznawcy majątkowi posiadają status biegłego sądowego, jak również specjalistyczne uprawnienia w zakresie sporządzania operatów szacunkowych oraz ekspertyz dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

 
Zainteresowany?
Wystarczy, że zostawisz swój numer telefonu!

Świadczymy usługi wyceny w zakresie:
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe)
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane, przemysłowe, rolne i leśne)
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i nieruchomości budynkowych (domy mieszkalne, budynki gospodarczych, obiekty zabytkowe)
 • nieruchomości przemysłowych, usługowych, biurowych i magazynowych
 • ograniczonych praw rzeczowych - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, służebność
 •  
   

  Świadczymy usługi wyceny nieruchomości dla celów:
 • ustalenia ceny sprzedaży lub wysokości czynszu najmu lub dzierżawy
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • zawarcia umowy ubezpieczeniowej
 • ustalenia wysokości podatku od darowizn i spadków
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • księgowych i podatkowych
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
 • ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej albo scalenia i podziału lub podziału
 • ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia albo zmiany planu miejscowego
 • ustalenia wartości służebności przesyłu