Jesteśmy dla Ciebie


Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej lokali lub budynków zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200) oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Osoby wykonujące certyfikaty energetyczne przeszły szereg specjalistycznych szkoleń oraz widnieją w centralnym rejestrze osób uprawnionych do sporządzania takich dokumentów. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, tzw. certyfikat energetyczny, jest dokumentem mówiącym ile energii zużywa nasz budynek na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia, w ciągu 1 roku w odniesieniu do 1m2 powierzchni ogrzewanej budynku.


Świadectwo energetyczne budynku zawiera następujące informacje:


 • podstawowe dane dotyczące budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze wskaźnikami porównawczymi
 • propozycje możliwych usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii
 • charakterystykę techniczno – użytkowa budynku
 •    Korzyści z posiadania świadectwa energetycznego • ułatwienie określenia przyszłego zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku/lokalu,
 • świadectwa powinny prowadzić do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków,
 • umożliwienie wykazania energooszczędności budynku, co pozwoli na uzyskanie ceny z ich sprzedaży lub najmu adekwatnej do jednostkowego zapotrzebowania na energię,
 • projektanci budynków powinni stosować rozwiązania technologiczne jak najbardziej racjonalizujące koszty użytkowania projektowanego budynku,
 • w świadectwie znajdują się propozycje dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.
 •  
     Obowiązek sporządzania świadectw  Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wynika z postanowień unijnych i do polskiego prawa został wprowadzony z początkiem 2009 roku. Zgodnie z obowiązującą ustawą właściciele bądź zarządcy nieruchomości, którzy chcą je sprzedać albo wynająć, mają obowiązek zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej.


  Momentem, w którym świadectwo charakterystyki energetycznej powinno zostać przekazane nabywcy lub najemcy, jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy najmu. Jeśli zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo najemca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Co ważne, nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa do tego wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane w terminie wspomnianych 2 miesięcy, nabywca albo najemca może – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży – zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego.